Den tyske ideologi
Næste

Forord

Indtil nu har menneskene altid gjort sig urigtige forestillinger om sig selv, om det de er eller skal være. I overensstemmelse med deres forestillinger om Gud, om normalmennesket osv., har de indrettet deres forhold. Produkterne af deres hoveder er vokset dem over hovedet. For deres skabninger har de, skaberne, bøjet sig. Lad os befri dem for dette hjernespind, for ideerne, dogmerne, de indbildte væsner, under hvis åg de vantrives. Lad os gøre oprør mod dette tankernes herredømme. Lad os belære dem om, hvordan de skal ombytte disse indbildninger med tanker, der svarer til menneskets væsen, siger den ene, at forholde sig kritisk til dem, siger den anden, at slå dem ud af hovedet, siger den tredje – og den eksisterende virkelighed vil bryde sammen.

Disse uskyldige og barnlige fantasier danner kernen i den nyere unghegelske filosofi, der i Tyskland ikke blot er blevet modtaget med rædsel og ærefrygt af publikum, men som også de filosofiske helte selv udgiver i den højtidelige bevidsthed om verdensomstyrtende farlighed og forbryderisk ryggesløshed. Første bind af denne publikation har til formål at afsløre disse får, der tror om sig selv, at de er ulve, og formår andre til at tro på det; at vise, hvordan de kun filosofisk efterplaprer de tyske borgeres forestillinger, hvordan disse filosofiske fortolkeres pralerier kun genspejler de reale tyske tilstandes ynkværdighed. Den har til formål at afsløre og diskreditere den filosofiske kamp med virkelighedens skygger, der falder så godt i det drømmende og åndeligt dovne tyske folks smag.

En gæv mand indbildte sig engang, at menneskene kun derfor druknede i vandet, fordi de var besatte af tanken om tyngdekraften. Hvis de ville slå denne forestilling ud af hovedet, hvis de f. eks. erklærede den for at være en overtroisk, en religiøs forestilling, så kunne vandet aldrig blive farligt for dem. Gennem hele sit liv bekæmpede han illusionen om tyngdekraften, hvis skadelige følger enhver statistik leverede ham nye og talrige beviser for. Denne gæve mand var typen på den nye tyske revolutionære filosof. [1]


Noter

[1]: Slettet i manuskriptet: Den tyske idealisme udmærker sig ikke ved nogen specifik forskel frem for alle andre folkeslags ideologi. Også denne anser verden for at være behersket af ideer, ideerne og begreberne som bestemmende principper, bestemte tanker som den materielle verdens mysterium, der er tilgængelig for filosofferne.

Hegel betød afslutningen på den positive idealisme. For ham havde ikke alene den materielle verden forvandlet sig til en tankeverden og hele historien til en tankernes historie. Han nøjes ikke med at indregistrere tanketingene, han forsøger også at skildre produktionsakten.

De tyske filosoffer, rusket op af deres drømmeverden, protesterer mod denne tankeverden, som ... forestillingen om den virkelige, skinbarlige ...

De tyske filosofiske kritikere påstår alle, at ideer, forestillinger, begreber indtil nu har hersket og bestemt over de virkelige mennesker, at den virkelige verden er et produkt af den ideelle verden. Det er sket indtil dette øjeblik, men det skal blive anderledes. De adskiller sig fra hinanden i henhold til den måde, hvorpå de vil frelse den menneskeverden, der efter deres mening sukker under dens egne fikse ideers magt; de adskiller sig i henhold til det, de erklærer for at være fikse ideer; de stemmer overens i troen på dette tankeherredømme, de stemmer overens i troen på, at deres kritiske tænkningsakt må bevirke det beståendes undergang, det være sig at de anser deres isolerede tankevirksomhed for tilstrækkelig, eller de vil erobre den almene bevidsthed.

Troen på, at den reale verden er produktet af den ideelle verden, af ideernes verden ...

Efter de har mistet troen på den hegelske tankeverden, protesterer de tyske filosoffer mod de tankers, ideers, forestillingers herredømme, der indtil nu ifølge deres mening, dvs. ifølge Hegels illusion, producerede, bestemte, beherskede den virkelige verden. De indlægger protest og kreperer ...

Ifølge det hegelske system havde ideer, tanker, begreber produceret, bestemt, behersket menneskenes virkelige liv, deres materielle verden, deres reale forhold. Hans rebelske elever overtager dette fra ham ...


Den tyske ideologi
Næste

Karl Marx Internet arkiv

Fejlmelding
Oversigt over marxistiske klassikere